Flameko Autohooldus OÜ sõiduki rendilepingu üldtingimused, mis kehtivad rendileandja ja rentniku vahel sõlmitud rendilepingule, kui rendilepingus ei ole sätestatud teisiti

 1. Mõisted:

1.1       Rendileping: Rendileandja ja rentniku vahel sõlmitud sõiduki rendileping, millele kohalduvad käesolevad rendilepingu üldtingimused.

1.2       Rendileandja: Flameko Autohooldus OÜ, registrikood 14939264.

1.3       Rentnik: Rendileandjaga sõiduki rendilepingu sõlminud isik.

1.4       Sõiduk: Rendileandja omanduses või kasutuses olev sõiduk, mida rentnik rendib rendileandjalt rendilepingu alusel.

1.5       Tähtaeg: Rendileping on tähtajaline ning ei muutu tähtajatuks peale rendilepingul oleva tähtaja möödumist. Rendiperioodi alguseks loetakse rendilepingus määratud kuupäeva ning rendiperioodi lõpuks rendilepingus määratud kuupäev.

 1. Sõiduki kasutamise tingimused

2.1       Juhtimisõigus: Rentnik peab olema vähemalt 22 aastane. Rentnik ja lisajuht peavad omama kehtivat juhiluba/juhtimisõigust (mitte esmane) ning omama vähemalt 2 aastast juhtimisõigust ning sõiduki juhtimise kogemust.

2.2       Kasutuspiirkond: Flameko Autohooldus OÜ poolt rentnikule rendilepinguga kasutada antud Sõidukit on lubatud kasutada Eesti Vabariigi territooriumil juhul, kui ei ole Rendilepingus kokku lepitud teisiti. Sõiduki kasutamiseks väljaspool Eesti Vabariigi piire tuleb Rendilepingu sõlmimisel Rendileandjat teavitada ning teha ka vastav märge Rendilepingusse. Riigipiiri ületamisel ilma Rendileandja kirjaliku loata rakendatakse minimaalselt kahekordset rendipäeva tasu. Kirjalikul kokkuleppel on Sõidukit võimalik kasutada, vaid Euroopa Liidu piires. Mitte mingil juhul ei ole lubatud Sõidukiga ületada Euroopa Liidu piire. Väljudes Sõidukiga Euroopa Liidu piiridest vastutab Rentnik 100% kogu Sõiduki maksumuse eest ning lisanduvate kulude, kahjude ja saamata jäävate tulude eest. Lisaks kohustub Rentnik tasuma leppetrahvi summas 10 000 eurot. Kasutuspiirkonna kokkulepetest kinnipidamiseks on Flameko Autohooldus OÜ`l õigus kasutada GPS jälgimisseadet.

2.3       Sõidukis on keelatud suitsetada, sh e-sigarette. Nimetatud kohustuse rikkumisel on Rentnik kohustatud tasuma Rendileandjale leppetrahvi summas 500 eurot iga rikkumise kohta. Lisaks kohustub Rentnik tasuma kõik Sõiduki puhastamisega seotud kulud.

2.4       Sõidukit on keelatud kasutada:

*vastuolus Sõiduki lubatud kasutusviisidega ja -otstarbega;

*enamate inimeste veoks, kui on märgitud Sõiduki tehnilises passis;

*ületada lubatud maksimaalset kandevõimet, mis on märgitud Sõiduki tehnilises passis;

*sõitmiseks maastikul või väljaspool ametlike teid, mis ei ole liiklemiseks ettenähtud;

*kui Sõidukil ilmneb mõni tehniline rike, mis võib edasisel kasutamisel kahjustada Sõidukit.

*teiste sõidukite või järelhaagiste (kui Rendilepingus ei ole kokku lepitud teisiti) vedamiseks;

*inimeste ja/või kaupade tasuliseks veoks (sh takso- ja sõidujagamise teenus);

*õppe-, test-, ralli- ja võidusõiduks;

*edasi- ja/või allrentimiseks

*kinnitamata ja selliste esemete veoks, mille vedamine võib kahjustad Sõiduki interjööri või teeb selle kohese edasirentimise võimatuks (lõhn, kahjustatud ja/või tugevalt määrdunud polstrid, istmed jne.);

*loomade veoks (v.a. väikeloomad, kui on kasutatakse ette nähtud puuri ja loomad on terve sõiduki kasutamise aja puuris);

*juhtida ise või anda üle juhtimine isikutele, kes on alkoholijoobes või alkoholijoobe jääknähtudega, narkootilise või psühhotroopse aine mõju all, terviseseisundis, mis ei võimalda Sõidukit juhtida jne.

 1. Rentniku kohustused

3.1       Rentnik on kohustatud Sõiduki üle vaatama enne Sõiduki kasutusse võtmist, veenduma selle korrasolekus ning sobivuses. Rendilepingu allkirjastamisega nõustub Rentnik Sõidukiga ning kinnitab, et Sõiduk vastab Rentniku vajadustele ja soovidele ning Rendilepingu tingimustele.

3.2       Rentnik on kohustatud kasutama Sõidukit korralikult ja heaperemehelikult ning vastavalt Rendilepingus olevatele tingimustele ja õigusaktide sätestatule.

3.3       Rentnik on kohustatud Sõidukist lahkudes lukustama Sõiduki uksed ja aknad. Sõiduk tuleb parkida selleks ettenähtud alal. Rentnik vastutab ainuisikuliselt Sõidukisse jäetud isiklike asjade ning nende varastamise, kadumise või hävimise eest.

3.4       Rentnik on kohustatud Sõiduki juhtimist mitte edasi andma kolmandale isikule, keda ei ole märgitud Rendilepingus lisajuhina.

3.5       Rentnik on kohustatud kasutama Sõidukis ainult tootjatehase poolt ettenähtud kvaliteetset mootorikütust. Ebakvaliteetse kütuse kasutamisest tekkinud kahjud kannab Rentnik.

3.6       Rentnik on kohustatud kontrollima õli(de) ja muude vedelike olemasolu Sõiduki süsteemides. Juhul, kui Sõidukile on tekkinud vigastus, mis on tingitud õli(de) vähesusest või puudumisest süsteemis, kannab kõik Sõiduki remontimisega ja kasutamise võimatusega seotud kulud Rentnik.

3.7       Liiklusõnnetuse, varguse, röövi, vandalismi vms. juhtumi korral on Rentnik kohustatud viivitamatult teavitama Rendileandjat. Kui tegemist on olukorraga, millest tuleb teavitada ka politseid, päästeametit ja/või kiirabi, siis on Rentnik kohustatud seda viivitamatult tegema.

3.8       Rentnik on kohustatud tasuma kõik rendiperioodil Rentnikule esitatud trahvinõuded täies ulatuses (trahvid seoses parkimistasu mitte maksmisega, liikluseeskirjade rikkumisega jne.). Rentnik on kohustatud Rendileandjat teavitama rendiperioodi jooksul võimalike trahvide või nõuete eest, kui neid võidakse esitada Rendileandjale ka peale Rendilepingu lõppemist. Rendileandjal on õigus kõik trahvid, viivistasu otsused, leppetrahvid jms. nõuded Rentnikult välja nõuda ka peale rendiperioodi lõppemist, kui ilmneb, et nõue on tekkinud Rendiperioodi ajal. Nõudeid võib Rendileandja esitada kuni 3 aasta jooksul peale rendiperioodi lõppemist. Rendileandjal on õigus nõuda rentnikult 100 euro suurust käitlemise tasu iga trahvi või muu sarnase nõude kohta.

3.9       Rentnik on kohustatud hoidma ja heaperemehelikult kasutama Sõiduki võtmeid, pulte, dokumente ning muid lisaseadmeid, mille Rendileandja on Rentniku kätte andnud rendiperioodi ajaks.

3.10     Rentnik kohustub Sõidukist mitte eemaldama ja hoidma kogu aeg töös Rendileandja poolt Sõidukisse paigaldatud GPS`iga varustatud videoregistraatorit ning selle sd-mälukaarti.

3.11     Rentnik on kohustatud tegema kõik, et vältida Rendileandjale ja kolmandatele isikutele kahjude tekkimist.

3.12     Rentnik on kohustatud tagastama Sõiduki Rendilepingus märgitud rendiperioodi lõpus Rendileandjale rendilepingus kokkulepitud kohas. Sõidukit ei tohi hüljata või mistahes muul kujul, kehtestatud nõudeid rikkudes, maha jätta.

3.13     Rentnik on kohustatud hüvitama Rendileandjale:

*Sõidukile või selle (lisa)seadmetele tekitatud kahjustused täies ulatuses, vastavalt Rendileandja asukohajärgse Sõiduki margiesinduse hinnakirjale;

*Sõidukilt kaotatud, varastatud või kahjustatud osade ja lisavarustuse maksumuse täies ulatuses juhul, kui tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga ning Rendileandja kahjusid ei hüvita kindlustus. Omavastutuse rakendamisel tasub omavastutuse Rentnik.

 1. Rentniku vastutus

4.1       Mistahes sündmusest (sh liiklusõnnetusest) või kolmanda isiku õigusvastasest käitumisest tekkinud kõik kahjud (sh kahjud sõidukile) kannab Rentnik juhul, kui nimetatud kahjusid ei hüvita kindlustus. Omavastutuse rakendamisel tasub omavastutuse Rentnik. Omavastutuse suurus on märgitud rendilepingule.

4.2       Rentnik on täielikult vastutav vigastuste ja kahjustuste eest, mis on Sõidukile põhjustatud juhi suutmatusest arvestada Sõiduki gabariitide ja manööverdusvõimega (kõrgus, laius, pikkus, rööbe, pöörderaadius jne).

4.3       Rentnik vastutab täies ulatuses kahjude eest, mis on tekkinud seetõttu, et Sõidukit on juhitud alkoholi või mõne muu uimastava aine mõju all või üldises väsimusseisundis.

4.4       Sõiduki ärandamisel, röövimisel või varastamisel on Rentniku omavastutus minimaalselt 20% renditud Sõiduki kindlustusväärtusest. Lisaks omavastutusele tasub Rentnik kahe kuu rendisumma, kui tagastab Rendileandjale sõiduki võtmed ja dokumendid. Juhul, kui rentnik ei tagasta Sõiduki võtmeid ja dokumente Rendileandjale, siis on Rentnik kohustatud hüvitama Rendileandjale Sõiduki maksumuse täies mahus. Kui Sõiduk on Rentniku valdusest väljunud kelmuse teel või mistahes muu sündmuse tulemusena, mille puhul ei hüvita kindlustus Rendileandjale Sõiduki koguväärtust, on Rentnik vastutav Rendileandja ees Sõiduki täisväärtuse ulatuses, millele lisandub Renditasu iga päeva eest kuni Sõiduki täieliku hüvitamiseni.

4.5       Sõidukile tekkinud vigastuste kõrvaldamiseks kuluva aja eest on Rentnikul kohustus tasuda renditasu iga päeva eest kuni Sõiduk on taas rendikõlbulik. Maksimaalne renditasu suurus on 90 kalendripäeva eest.

4.6       Sõiduki hülgamisel on Rentnik kohustatud tasuma Rendileandjale leppetrahvi Sõiduki väärtuse ulatuses, millele lisanduvad kulud, mis on tingitud Sõiduki Rendileandja juurde transportimisega ja selle korraldamisega.

4.7       Rentnik kannab täielikku vastutust Sõidukiga, kui suurema ohu allikaga, tekitatud võimaliku kahju eest.

 1. Rendileandja õigused, kohustused ja vastutus

5.1       Rendileandja on kohustatud olema Rentnikule kättesaadav telefonitsi tööpäevadel esmaspäevast reedeni kella 9.00 kuni 18.00.

5.2       Peale tööaega, nädalavahetustel ja riiklikel pühadel tehtud kõnedele on Rendileandja kohustatud reageerima hiljemalt järgneval esimesel tööpäeval, kui Rentnik on uuesti kontakteerunud või jätnud teate soovist kontakteeruda.

5.3       Rendileandja kohustub Sõiduki Rentnikule üle andma Rendilepingus märgitud kohas ja ajal.

5.4       Rendileandjal on õigus kontrollida õigustatud huvi tekkimisel Sõiduki asukohta GPS jälgimisseadme abil.

5.5       Rendileandjal on õigus kontrollida Sõidukisse paigaldatud videoregistraatori salvestust vaidluse, kahju- või kindlustusjuhtumi lahendamiseks.

5.6       Rendileandja vastutab Sõiduki kohustusliku- ja vabatahtliku kindlustuse kehtivuse eest kogu rendiperioodi vältel.

5.7       Rendileandja ei ole Rentniku või kolmandate osapoolte ees Sõiduki rentimisest või Sõiduki kasutamisest (sh Sõiduki rikke korral) tulenevate kahjude või vigastuste eest vastutav. Välja arvatud otsese varalise kahju eest, kui see on tekkinud Rendileandja otseset raskest hooletusest või tahtlusest. Mistahes juhul ei vastuta Rendileandja mistahes mittevaralise kahju, saamata jääva tulu vms. nõude eest. Rendileandja soovitab Rentnikul vormistada reisi- või muu kindlustuse, mis arvestaks Rentniku huvide ja õigustega.

5.8       Rendileandja ei vastuta võimalike kahjude eest, kui Sõidukit ei saa kokkulepitud tähtajal Rentnikule üle anda seoses tekkinud tehnilistele probleemidele või eelmiste rentnike tekitatud liiklus ja/või muude kahjude pärast. Sellisel juhul tagastab Rendileandja Rentnikule lühenenud rendiperioodi päevade maksumuse. Juhul, kui Sõiduki rendibroneeringut ei õnnestu täita, siis tagastab Rendileandja Rentnikule rendisumma ja deposiidi täies mahus.

5.9       Rendileandja ei vastuta Rentniku ja teiste sõiduki kasutajate ning kaassõitjate isikliku vara ja esemete säilimise eest.

 1. Renditasu ja selle maksetingimused

6.1       Rendihinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu

6.2       Renditasu arvestatakse Rendilepingus märgitud rendiperioodi eest.

6.3       Rentnik tasub Rendileandjale deposiiditasu/omavastutuse ja renditasu vastavalt Rendilepingule ja rendiperioodile ettemaksuna enne Sõiduki üleandmist Rendileandja poolt. Tasuda on võimalik nii ülekandena (arve alusel), kaardimaksega kui ka sularahas.

6.4       Broneerimistasu ehk tagatisraha tasutakse Rentniku poolt sõiduki broneeringu kinnitamiseks. Broneerimistasu tasumise kohta väljastab Rendileandja broneerimistasu arve. Broneermistasu tasumine kinnitab broneeringu.

6.5       Rentniku lõplikud rahalised kohustused selguvad rendiperioodi lõpus ja Sõiduki tagastamisel.

6.6       Sõiduki renditasus sisaldub läbisõit vastavalt valitud perioodile ja tasu sõiduki korraliste hoolduste, liiklus- ja kaskokindlustuse eest.

6.7       Sõiduki renditasu ei sisalda kütuse maksumust

6.8       Rendiperioodi ühe päevaseks pikkuseks on 24 tundi, kui Rendilepingus ei ole kokku lepitud teisiti.

6.9       Rendiperioodi algust arvestatakse Sõiduki üleandmisest Rentnikule või broneeritud rendiperioodi algusest ning rendiperiood lõppeb hiljemalt rendilepingus märgitud kuupäeval ja kellaajal. Sõiduki tagastamise kellaaja ületamisel arvestatakse iga ületatud tunni hinnaks 20 eurot tund, millele lisandub leppetrahv summas 100 eurot. Seda juhul, kui Rentnik pole saavutanud Rendileandjaga eelnevalt kokkulepet Sõiduki rendiperioodi pikendamiseks. Lisaks tuleb Rentniku hüvitada Rendileandjale kogu kahju, mis on tekkinud seoses Sõiduki mitte tähtaegse tagastamisega.

6.10     Sõiduki ennetähtaegsel tagastamisel ei ole Rendileandjal kohustust rendiperioodi lühendada ja seetõttu ka enam makstud summat tagastada.

6.11     Tulenevalt Sõiduki kasutamisest Rentniku poolt, võivad lisanduda rendi maksumusele lisakulud, mida ei ole võimalik ette näha rendiperioodi alguses. Näiteks Sõidukile ja/või selle osadele tekitatud kahju hüvitamise kulud, tasu kütusepaagi täitmise eest, väljaspool Rendileandja tööaega Sõiduki väljastamise/tagastamise lisakulud, Sõiduki lisapuhastamise kulud, leppetrahvid,  liiklus- ja parkimistrahvide ning nende administreerimise kulud, Rendilepingu tingimuste rikkumisest tulenevad kulud ja muud kulud, mis tulenevad Sõiduki kasutamisest Rentniku poolt, kuid ei ole Rendileandja ja Rentniku vahel Rendilepingus kokku lepitud. Rentnik on kohustatud tasuma kõik kulud täies mahus.

6.12     Broneerimistasu tasutakse Rentniku poolt Rendilepingu täitmise tagamiseks. Rendileandjal on õigus broneerimistasust teha tasaarvestus rendiperioodil tekkinud kulutuste ja/või tekitatud kahjustuste ja muude Rendilepingust ning käesolevatest üldtingimustest tulenevate kohustuste hüvitamiseks.

6.13     Broneeringu tühistamiseks on vajalik edastada kirjalik teavitus aadressile rent@flameko.ee

6.14     Broneeringu tühistamisest teavitamisel vähemalt üks kuu enne broneeritud rendiperioodi algust, on tühistamistasu 10% broneerimistasust, kuid mitte vähem, kui ühe päeva renditasu.

6.15     Broneeringu tühistamisest teavitamisel 11-30 ööpäeva enne broneeritud rendiperioodi  algust on tühistamise tasu 25% broneeringu summast.

6.16     Broneeringu tühistamisest teavitamisel 6-10 ööpäeva enne broneeritud rendiperioodi  algust on tühistamise tasu 50% broneeringu summast.

6.17     Broneeringu tühistamisest teavitamisel vähem kui 5 ööpäeva enne broneeritud rendiperioodi algust või kokkulepitud ajaks mitte kohaleilmumise puhul broneerimistasu ei tagastata.

 1. Sõiduki üleandmine ja tagastamine

7.1       Rendileandja annab Rentnikule üle töökorras Sõiduki koos kõikide vajalike dokumentidega (tehniline pass, Rendileping, kindlustuspoliis).

7.2       Rentnik kohustub tagastama Sõiduki Rendilepingus märgitud kohas, kuupäeval ja kellaajal ning samas tehnilises seisukorras, komplektsuses (lisavarustust) ja dokumentidega, millega on Sõiduk Rentnikule üle antud.

7.3       Rendileandjal on ilma etteteatamata õigus Rendileping lõpetada ning nõuda Sõiduki viivitamatut tagastamist, kui Rentnik on rikkunud Rendilepingu tingimusi, on esitanud Rendileandjale valeandmeid või ei tule toime Sõiduki heaperemeheliku kasutamisega.

7.4       Rentnik kontrollib Sõiduki seisukorda selle üleandmisel Rendileandja poolt ning kinnitab oma allkirjaga Rendilepingul, et Sõiduk ja selle lisavarustus vastavad Rendilepingu tingimustele.

7.5       Kõik avastatud puudused ja kahjustused tuleb märkida Rendilepingusse kirjalikult ning teha foto, millelt on võimalik tuvastada kahjustuse olemasolu enne Sõiduki Rentnikule üle andmist.

7.6       Rentnik on rendiperioodi jooksul vastutav Sõiduki heaperemeheliku kasutamise, lisavarustuse, dokumentide ja üldise Sõiduki puhtuse eest.

7.7       Rentnik on kohustatud Sõiduki tagastama Rendilepingus märgitud tähtajal ja asukohas. Sõiduki tagastamisel on Rentnikul õigus ja kohustus nõuda Sõiduki seisukorra kontrollimist Rendileandja esindaja poolt Rentniku juuresolekul. Juhul, kui Rentnik loobub oma õigustest ja kohustustest Sõidukit kontrollida, siis vastutab Rentnik Sõiduki seisukorra eest seni, kuni Rendileandja esindaja on selle sõiduki üle kontrollinud ning võimalikud vead tuvastanud. Määrdunud Sõiduki puhul teostab Rendileandja Sõiduki kontrolli peale Sõiduki pesemist.

7.8       Sõiduk tagastatakse täis tangitud kütusepaagiga ning selle tõendamiseks võib Rendileandja nõuda takimist tõendavat dokumenti (tšekki, väljavõtet vms.), millelt on võimalik tuvastada tankimise koht, kellaaeg, kütus ja selle kogus.

7.9       Eraldi kokkuleppe alusel on võimalik Sõiduki üleandmine ja vastuvõtmine ka väljaspool Rendileandja tööaega ja asukohta.

7.10     Sõiduki üleandmisel märgitakse Rendilepingusse lubatud kilometraaž, mille vastavust kontrollitakse Sõiduki tagastamisel. Iga ületatud kilomeetri eest on Rendileandjal õigus nõuda lisatasu vastavalt Flameko.

7.11     Sõiduk antakse Rentnikule üle seest ja väljast puhtana.

7.12     Kui ilmastikuolud, pimedus, Sõiduki määrdumus, aeg ja/või koht ei võimalda Rendileandjal avastada Sõiduki osade kadumist ja/või rendiperioodi jooksul Sõidukile ja/või selle osadele tekkinud vigastusi, siis on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult tekkinud kahjude hüvitamist ka nende avastamisel alles peale Sõiduki vastuvõtmist. Rendileandjal on käesoleva punkti alusel õigus nõuda, vaid sellise kahju hüvitamist, mis on avastatud hiljemalt viie tööpäeva jooksul peale Sõiduki vastuvõtmist eeldusel, et Sõidukit ei ole selle aja jooksul uuesti välja renditud.

 1. Sõiduki kahjustumine avariis, sõiduki vargus või vandalism

8.1       Rentnik on kohustatud viivitamatult teavitama telefoni teel ja kirjalikult Rendileandjat Sõidukiga toimunud liiklusõnnetusest või avariist, Sõiduki ja/või selle osa vargusest, röövist või mõnest muust Sõidukiga toimunud intsidendist, mille tulemusena Sõiduk kahjustub või väljub Rentniku otsesest valdusest. Vajadusel ja õigusaktides sätestatud juhul peab Rentnik koheselt teavitama ka politseid, päästeametit ning kannatanute puhul politseid ja kiirabi.

8.2       Rentnik on kohustatud tehnilise rikke, avarii või muu Sõidukit kahjustunud juhtumi korral informeerima koheselt Rendileandjat, kui juhtum leiab aset Rendileandja tööajal. Väljaspool Rendileandja tööaega on Rentnik kohustatud informeerima Sõiduki autoabi ning käituma vastavalt autoabi juhistele. Kui juhtumi iseloom vajab politsei või päästeameti informeerimist, siis on Rentnik kohustatud koheselt teavitama ka politseid ja päästeametit.

8.3       Rentnik on kohustatud kirjalikult üles märkima kõikide intsidendis osalenute ja tunnistajate nimed, isikukoodid ning kontaktandmed, tegema fotod või videoülesvõtte toimunud juhtumist ning vajadusel täitma liiklusõnnetuse teatise blanketi.

8.4       Rentnik on õnnetusjuhtumi, varguse või vandalismi puhul kohustatud täitma ja esitama Rendileandjale õnnetusjuhtumi või varguse avalduse. Samuti peab Rentnik edastama Rendileandjale kirjaliku seletuse juhtumist, mis sisaldab täpset juhtumi kirjeldust ning Sõiduki juhi dokumendi koopiat. Nõutud dokumentide esitamata jätmisel vastutab Rentnik Sõiduki soetusmaksumuse ja teiste avariist, vandalismist või vargusest tulenevate kahjude ulatuses.

8.5       Rentnik on kohustatud tegema koostööd kõikide Rendileandja koostööpartneritega, kindlustusandjatega ja õiguskaitseorganitega küsimustes, mis puudutavad Sõidukit või Sõidukiga seotud õiguslike probleemide lahendamist.

8.6       Rendilepingu allkirjastamisega kinnitab Rentnik, et on tutvunud Sõiduki kindluse ja selle tingimustega ning need on Rentnikule aru saadavad.

 1. Leppetrahvi ja teenustasud

9.1       Rentnik on kohustatud tasuma rendileandjale:

*Liiklusrikkumiste puhul, mille tõttu konfiskeeritakse Sõiduk õiguskaitseorganite poolt, leppetrahvi 1500 eurot iga rikkumise kohta. Samuti kohustub Rentnik tasuma Rendileandjale renti iga kalendripäeva eest, kui Sõiduk ei ole Rendileandja otseses valduses.  Lisaks kohustub Rentnik hüvitama Rendileandjale ka kõik muud kulud, mis seonduvad Sõiduki konfiskeerimisega ja Rendileandja valdusesse tagasi saamisega ning rendipunkti tagastamisega;

*Sõiduki kasutamisel riigis, mida ei ole märgitud Rendilepingus, leppetrahvi 1 000 eurot iga rikkumise kohta;

*Sõiduki tagastamisel teises riigis tasub Rentnik leppetrahvi 1000 eurot. Lisaks leppetrahvile kohustub Rentnik tasuma ka kõik Sõiduki rendipunkti tagastamisega seotud kulud;

*Sõidukis suitsetamisel tasub Rentnik Rendileandjale leppetrahv 500 eurot iga rikkumise kohta;

*Sõidukis e-sigareti või mõne muu tehisliku auru/suitsu tootva seadme kasutamisel tasub Rentnik Rendileandjale leppetrahv 500 eurot iga rikkumise kohta;

*Puuduva või kahjustatud autovõtme puhul tasub Rentnik Rendileandjale leppetrahv 500 eurot iga rikkumise kohta. Lisaks hüvitab Rentnik Rendileandjale autovõtme taastamise või remontimisega seotud kulud;

*Puuduvate või kahjustatud Sõiduki dokumentide puhul tasub Rentnik Rendileandjale leppetrahvi 200 eurot iga rikkumise kohta. Lisaks hüvitab Rentnik Rendileandjale dokumentide taastamisega seotud kulud;

*Puuduva, lõhutud või kahjustatud Sõiduki lisavarustuse puhul tasub Rentnik Rendileandjale leppetrahv 500 eurot iga rikkumise kohta. Lisaks hüvitab Rentnik Rendileandjale lisavarutuse remontimisega või taastamisega seotud kulud;;

*Sõiduki salongi põranda, istmete, polstrite keemilise märgpesu vajadusel tasub Rentnik Rendileandjale leppetrahv 500 eurot;

*Iga puuduva kütuseliitri eest tasub Rentnik Rendileandjale teenustasu summas, mis võrdub kahekordse vastava kütuse liitri hinnaga, kuid mitte vähem kui 100 eurot (täpne summa selgub sõiduki tankimisel);

*Kindlustusjuhtumi puhul on Rentnik kohustatud tasuma renditasu nende päevade eest, kui Sõiduk on kasutuskõlbmatu ja ootab remonti ning lisaks, kui Sõiduk viibib remondis. Näiteks klaasikahjude puhul, kui kindlustus hüvitab kahjud, tasub Rentnik päevade arvu, kui Sõiduk on remondis. Miinimumtasu on 1 päeva tasu.

9.2       Teenustasud:

*Asfaltkattega teel sõitmisest tekkinud normaalne määrdumine – hinna sees;

*Salongi normaalne määrdumine kasutamisest, kus salongi koristamiseks piisab tolmuimejast ja põrandamattide pesemisest – hinna sees;

*Kruusateedel ja muudel ilma asfaltkatteta teedel sõitmisest tulenev määrdumine – 25 eurot välipesu;

*Salongi lävepakkude, polstrite, uste, klaaside jne. määrdumine ning salongi jäetud prügi koristamine- 30 eurot salongi sisekoristus;

*Sõiduki tagastamine väliselt väga määrdunult – vastavalt pesuteenuse hinnale;

*Salongi märg- või keemiline pesu – vastavalt pesuteenuse hinnale;

*Sõiduki rehvi purunemise eest on vastutav Rentnik täies ulatuses. Kui Sõidukil on tehase poolt paigaldatud tagavararatas, siis võib Rentnik asendada purunenud ratta tagavararattaga ning võimalusel reisi jätkata. Enne Sõiduki tagastamist proovib Rentnik purunenud rehvi parandada, kui see ei õnnestu, siis paigaldab Rentnik uue rehvi vastavalt Rendileandja hinnakirjale;

*Kui sündmuskohal ei ole võimalik purunenud rehvi/velge asendada, siis tuleb tellida kohale kindlustusseltsi autoabi. Edasist asjade käiku otsustab kindlustus eelkõige koostöös Rentnikuga ning vajadusel kaasatakse ka Rendileandja. Kõik kulud, mida kindlustus ei aktsepteeri ega hüvita, tasub täies ulatuses Rentnik.

9.3       Tehnilise rikke või avarii korral tuleb koheselt teavitada kindlustusseltsi ja vajadusel Sõiduki esindust. Sõidukit on lubatud pukseerida või remontida ainult ametlikus esinduses. Kõik kulud tasub Rentnik täies ulatuses. Sõiduki loomulikust kulumisest tekkinud tehnilised rikked ei kuulu hüvitamisele Rentniku poolt.

9.4       Sõiduki klaaside purunemise eest on vastutav Rentnik täies ulatuses ning, kui kahjusid kindlustus ei hüvita, tasub kahjud täies ulatuses Rentnik.

9.5       Lisaks leppetrahvi ja/või teenustasule tuleb Rentnikul hüvitada kõik tekitatud kahjud vastavalt Sõiduki margiesinduse hinnakalkulatsioonile, mille Rendileandja esitab Rentnikule hiljemalt 30 päeva jooksul peale kahjustuste tuvastamist ja Sõiduki kontrolli.

 1. Isikuandmete töötlemine

10.1     Rendilepingu allkirjastamisega lubab Rentnik Rendileandjal oma isikuandmeid ning Rendilepingust tulenevaid andmeid säilitada ja töödelda vastavalt Rendileandja vajadustele, mille hulka kuuluvad statistiline analüüs, krediidivõimekuse kontroll ning Rendileandja varade kaitse.

10.2     Rendileandjal on õigus Rentniku isikuandmeid säilitada ja töödelda nii kaua, kui see on mõistlikult vajalik. Rendiepingu rikkumisel Rentniku poolt, on Rendileandjal õigus need andmed avalikustada ning saata edasi kolmandatele isikutele vastavalt vajadusele Rendilepingu rikkumisest Rendileandjale põhjustatud kahjude likvideerimiseks ja tuleviku kahjude välistamiseks.

10.3     Rentnik nõustub tema poolt Flameko Autohooldus OÜ`le avaldatud järgmiste isikuandmete: nimi, registri- või isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa edastamisega AS`le Creditinfo ning lubab loetletud andmete töötlemist krediidiotsuste langetamise eesmärgil AS`i Creditinfo hallatavas maksehäireregistris.

10.4     Rentnik saab vajadusel tutvuda oma töödeldavate andmetega veebilehel www.creditinfo.ee

 1. Üldtingimuste kehtivus

11.1     Rendilepingule ja käesolevatele Rendilepingu üldtingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte. Kõik Rendilepingust ja Rendilepingu üldtingimustest tulenevad vaidlused lahendatakse Rentniku ja Rendileandja vaheliste kirjalike läbirääkimiste teel. Juhul kui Rendileandja ja Rentnik ei saavuta kirjaliku kokkulepet, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

11.2     Rendilepingu allkirjastamisega kinnitab Rentnik, et on Rendilepingu üldtingimustega tutvunud, ei soovi neid muuta ning nõustub nendega täies ulatuses.

en_USEN